Kampaņas RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju MANIFESTS

Kampaņas

#RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju

MANIFESTS

1918. gada 18. novembrī uz latviešu nācijas negrozāmās valstsgribas pamata proklamētajā Latvijas Republikā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Latvijas Republikas valsts mērķis ir garantēt latviešu nācijas, latviešu valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.

Latviešu valoda ir Latvijas valsts pamatnācijas jeb valstsnācijas valoda, dominējošās latviešu kultūras valoda, valsts suverenitātes simbols un Latvijas nacionālās identitātes pats nozīmīgākais elements. Latviešu valoda valsts valodas konstitucionālajā statusā ir saistoša ikvienai personai Latvijas tautā, valsts valodu prast un lietot ikdienas saziņā ir ikvienas personas pienākums un lojalitātes apliecinājums Latvijas Republikai.

PSRS okupācijas vara Latvijā īstenoja Krievijas gadsimtiem ilgajā imperiālisma ideoloģijā balstītu rusifikācijas politiku. Tās nolūks bija izspiest latviešu valodu no publiskās sfēras, pārkrievot Latvijas nacionālās minoritātes un latviešu nāciju tās vēsturiskajā un neatņemamajā Tēvzemē padarīt par etnisko un kultūras minoritāti. Okupācijas vara īstenoja politiku, kurai nebija precedenta Eiropas moderno laiku vēsturē.

Latviešiem ir tiesības uz latvisku Latviju.

Latviešiem ir tiesības aizsargāt latviešu valodu.

Latviešu valoda savā teritorijā nevar konkurēt ar 140 miljonu nācijas krievu valodu – krievijas valsts valodu, kas atrodas tai blakus.  

Rusifikācija ir noziegums. Pārtautošana ir noziegums.

Rusifikācija ir nāvējoša valsts un tautas pastāvēšanai un ilgtspējai.

Rusifikācijai seko okupācija un genocīds, kā redzam Ukrainā.

Pārtautošana ir iznīcinoša, kā redzam Baltkrievijā un citās bijušajās PSRS kolonijās.

Padomju okupācijas un rusifikācijas lingvistiskās sekas Latvijā ir novēršamas un izbeidzamas.

Valsts valoda ir publiskās saziņas valoda visiem iedzīvotājiem.

Latviešu valoda Latvijā ir aizsargājama konstitucionāla vērtība.

Latvija pieder Eiropas un rietumu pasaules kultūrtelpai.

Kampaņas mērķis ir saliedēt sabiedrību uz valsts valodas pamatiem, veidojot vienotu informatīvu telpu visiem iedzīvotājiem.

Saliedēta sabiedrība Latvijā iespējama tikai un vienīgi uz latviešu valodas pamatiem.

Kampaņas mērķis ir īstenot un piepildīt vienu no Atmodas ideāliem – derusificēt Latvijas Republikas publisko telpu, lai novērstu un izbeigtu rusifikācijas un krievu lingvistiskās agresijas sekas un to nospiedumus sabiedriskajā vidē.  

Kampaņas mērķis ir izskaust krievu valodas nepamatotu pieprasīšanu darba sludinājumos. Šādu prasību pamatotība jāpierāda komersantam.

Saziņai Latvija valsts publiskajā telpā jānotiek tikai latviešu valodā.

Latvijas publiskajā telpā krievijas valsts valodā runājošie latvieši ir lētiņi.

Citu valodu paralēla lietošana un savstarpēja aizstāšana publiskajā telpā (divvalodība) nav pieļaujama.

Latviešu valoda ir publiskās saziņas valoda arī starp cittautiešiem.

Ikvienam Latvijā pastāvīgi dzīvojošam cittautietim iedzīvotāji Latvijas publiskajā telpā jāuzrunā latviešu valodā. Tas ir viņu pienākums, dzīvojot Latvijā.  

Uzrunāt latvieti krieviski Latvijas publiskajā telpā ir lingvistiska agresija un lielkrievu šovinisms.

Kampaņa nenodarbojas ar indivīdu privātās saziņas telpu.

Privāto saziņu neregulē neviens valstī pastāvošais likums.

Saziņas valoda privātajā telpā ir ikviena Latvijas iedzīvotāja brīva izvēle. 

Publiskā telpa Latvijā ir: valsts institūcijas, iestādes, ārtelpa, valsts un privātās uzņēmējdarbības struktūras, veikali, komerciestādes, ārstniecības iestādes, sporta skolas, darba vide un tā tālāk.

Publiskā telpa ir viss, kas atrodas ārpus personas dzīves vietas vai īpašuma, kurā nenotiek saimnieciska darbība.

Latviešu diskriminācija darba tirgū krievu valodas dēļ ir aizliegta ar likumu.

Masveidīga skolēnu krievu valodas apmācība skolās ir izbeidzama, jo šī parādība ir okupācijas laikā īstenotās izglītības sistēmas sekas.

Valsts valodas nepārvaldīšana ir iedzīvotāju individuāla atbildība, kas risināma ar tulku vai digitālo tulkošanas ierīču starpniecību.

Latviešu valodas apguve ir pašu indivīdu atbildība. Tulkošanas izmaksas, ja Latvijas valsts valoda vēl nav apgūta,  ir iestādes vai indivīda atbildība.

Mediji Latvijā ir latviešu valodā. Mediji citu tautu valodās pieļaujami 10% robežās.  Krievu mediju dominance pār citu mazākumtautību medijiem Latvijas informatīvajā telpā ir nepieļaujama.

Kampaņas mērķis ir mudināt latviešus un cittautiešus Latvijas publiskajā telpā runāt Latvijas valsts, nevis krievijas valsts valodā.

Kampaņa turpināsies līdz pilnīgai Latvijas publiskās telpas atkrieviskošanai.

Gods un cieņa ikvienam, kurš iesaistījies kampaņas aktivitātēs un to atbalsta!

Latviešu valoda ir latviešu zemes, valsts, tautas un nācijas dvēsele.

Tā ir mums jāaizsargā visiem saviem spēkiem!

Dievs, svētī Latviju!

Saules mūžu Latvijai!